Покани

Възложител

ПГЛВ „Христо Ботев“ град Перущица                               

Идентификационен номер на 
електронната преписка

 № 3 от 15.10.2015 г.

Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет„Покупка и доставка на уреди и софтуер за диагностика и ремонт на автомобили за нуждите на ПГЛВ "Христо Ботев" гр. Перущица, финансирана по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", утвърдена с Решение № 299 от 05.05.2015 г. на Министерски съвет“

Прогнозна стойност

35 740 лв. с вкл. ДДС

Публичната покана и документацията са публикувани на

15.10.2015 г.

Срок за получаване на оферти

 15:00 ч. на 26.10.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

27.10.2015 г., в 10:30 ч. в кабинета на директора на ПГЛВ „Христо Ботев“ 
на адрес: гр.Перущица, ул."Крайречна" № 7, ет. 2

Документи

Публична покана

Техническа спецификация

Проект на договор

Образец на оферта

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол на комисията

Договор

 Договор

Допълнителни споразумения за изменения в договора 

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

Авансово плащане 50% - по фактура №0000023397 от 9.11.2015г. на стойност 17862,00лв.

Банков превод на 10.11.2015г.

Окончателно разплащане по фактура №0000023436 от 12.11.2015г. на стойност 17862,00лв.

Банков превод на 17.11.2015г. 

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

  

Възложител

ПГЛВ „Христо Ботев“ град Перущица                               

Идентификационен номер на 
електронната преписка

 № 1 от 28.09.2015 г.

Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на прикачен инвентар – дискова брана за нуждите на ПГЛВ "Христо Ботев" гр. Перущица, финансирана по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", утвърдена с Решение № 299 от 05.05.2015 г. на Министерски съвет“

Прогнозна стойност

13 200 лв. с вкл. ДДС

Публичната покана и документацията са публикувани на

28.09.2015 г.

Срок за получаване на оферти

 15:00 ч. на 07.10.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

08.10.2015 г., в 10:00 ч. в кабинета на директора на ПГЛВ „Христо Ботев“
на адрес: гр.Перущица, ул."Крайречна" № 7, ет. 2

Документи

Публична покана

Техническа спецификация

Проект на договор

Образец на оферта

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол на комисията 

Договор

Договор 

Допълнителни споразумения за изменения в договора 

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

Авансово плащане 50% - по фактура №0000002132 от 16.10.2015г. на стойност 5496,00лв.

Банков превод на 19.10.2015г.

Окончателно разплащане по фактура №0000002059 от 3.11.2015г. на стойност 5496,00лв.

Банков превод на 9.11.2015г.

 

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора

 

Възложител

ПГЛВ „Христо Ботев“ град Перущица                               

Идентификационен номер на 
електронната преписка

 № 2 от 28.09.2015 г.

Описание

Публична покана за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Покупка и доставка на транспортно средство – пътнически автомобил (микробус) за нуждите на ПГЛВ "Христо Ботев" гр. Перущица, финансирана по Национална програма "Модернизиране на системата на професионалното образование", утвърдена с Решение № 299 от 05.05.2015 г. на Министерски съвет“

Прогнозна стойност

13 000 лв. с вкл. ДДС

Публичната покана и документацията са публикувани на

28.09.2015 г.

Срок за получаване на оферти

 15:00 ч. на 07.10.2015 г.

Дата, час и място на публично 
отваряне на офертите

08.10.2015 г., в 13:00 ч. в кабинета на директора на ПГЛВ „Христо Ботев“
на адрес: гр.Перущица, ул."Крайречна" № 7, ет. 2

Документи

Публична покана

Техническа спецификация

Проект на договор 

Образец на оферта

Разяснения по условията на обществената поръчка

 

Протокол на комисията

Протокол на комисията 

Договор

Договор 

Допълнителни споразумения за изменения в договора 

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договора и по договорите за подизпълнение (вкл. авансовите)

Авансово плащане 50% - по фактура №1 от 20.10.2015г. на стойност 6500,00лв.

Банков превод на 21.10.2015г.

Окончателно разплащане по фактура №2 от 23.10.2015г. на стойност 6500,00лв.

Банков превод на 26.10.2015г.

Информация за датата и основанието за приключване/прекратяване на договора