Прием след 7 клас

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ СЛЕД 7 КЛАС

Специалност

Срок на 
обучение

Балообразуващи продмети

брой
ученици

брой
паралелки

Лозаро-винар

5

НВО Български език

НВО Математика
Биология
Химия

26

1

Монтьор на селскостопанска техника

5

НВО Български език

НВО Математика

Математика
Физика

26

1

Машинен оператор

5

НВО Български език

НВО Математика

Математика

Физика

26

1

Класирането е по документи. - Балът за редовно обучение се образува от утроеният брой точки от НВО БЕЛ + броят точки от НВО Математика + оценките по съответните предмети от свидетелството за основно образование.


  

Приемът ще се извърши по наредба за прием в държавните училища в съответните  срокове, определени от МОН.

 

След завършване учениците получават диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация, валидни в Република България и в Европейския съюз!